FN TUDÓSÍTÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Bevezetés

1.1 A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) a Sanoma Media Budapest Kiadói Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Üzemeltető) által a www.fntudosito.hu címen, FN Tudósító név alatt üzemeltetett (az FN Tudósító szolgáltatás és az annak részét lépező valamennyi interaktív és egyéb szolgáltatás együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

1.2 A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, így a szerverek üzemeltetését is az Üzemeltető végzi. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán. A jelen Nyilatkozatban használt nagybetűs és e helyütt másképpen nem definiált fogalmak jelentése megegyezik a Szolgáltatás felhasználási feltételeit tartalmazó felhasználási feltételekben (Szabályzat) (http://www.fntudosito.fn.hu/adatvedelem) meghatározott nagybetűs kifejezésekre ott meghatározott jelentéssel. A jelen Nyilatkozat a Szabályzat részét képezi.

1.3 Azokat az eseteket leszámítva, ahol az adatkezelés az EKT vagy más jogszabály rendelkezésein alapszik, az Üzemeltető által a Felhasználók adataival végzett adatkezelés jogalapja a Felhasználók tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása.

2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Az Üzemeltető az egyes Felhasználókról az alábbi adatokat kezeli: (a) a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével a Felhasználók által megadott adatok; (b) a Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott egyéb adatok, ideértve, nem kizárólagosan, a Felhasználók által írt hozzászólásokat is, és (c) az Üzemeltető a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a Felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat az alábbiak szerint.

2.2 A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás Felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott Felhasználóval létesített jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetőleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

2.3 Az Üzemeltető a Felhasználók által a regisztráció és a Szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli.

2.4 Az Üzemeltető a Szolgáltatást az EKT 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A Szolgáltatás használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A Felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

2.5 A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepíthet a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a Felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.

2.6 Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat, illetve a Felhasználó IP-címéhez harmadik személyek is hozzáférhetnek. Ilyen eset például, ha a Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra, vagy a Felhasználó rákattint egy harmadik személy által üzemeltetett szerverről elérhetővé tett hirdetésre.

2.7 Az Üzemeltető az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára.

2.8 Az Üzemeltető kezeli a Szolgáltatás használata során a Felhasználók által közölt, például az egyes Fórumokban és más hasonló célokat szolgáló szolgáltatások keretében elhelyezett és közölt adatokat is. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az Üzemeltető részére az egyes Felhasználók által és rájuk vonatkozóan harmadik személyek (például más Felhasználók) által küldött személyes adatokat is tartalmazó írásokat, véleményeket és egyéb anyagokat az adott Felhasználó személyéhez köthető módon és formában a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével kezelje.

3. Az adatkezelés célja

3.1 A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása, ideértve a személyre szabott reklámok megjelenítését és a Szolgáltatás hatékonyságának növelését is. Az Üzemeltető által végzett adatkezelés további célja a Felhasználók azonosítása, a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása; és a Szabályzat érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása. Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a Felhasználók hozzájárulnak az Üzemeltető által végzett és a fentiekben megjelölt célú adatkezelésekhez.

3.2 Az Üzemeltető jogosult továbbá valamennyi Felhasználó részére a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos, nem reklámjellegű információkat (ideértve, nem kizárólagosan, adminisztrációs vagy technikai jellegű üzeneteket, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információkat) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával.

4. Regisztráció

4.1 A Szolgáltatás használata szűk körben regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött.

4.2 A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok körébe a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy adott szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek. A kötelezően megadandó adatok közé tartozik például a Felhasználó azonosításához szükséges felhasználónév, jelszó és e-mail cím. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az Üzemeltető a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a Felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2. pontjában írtak szerint.

5. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

5.1 Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a kezelésében lévő, adott Felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

  1. Az egyes Felhasználók személyes azonosítója (felhasználónév) nyilvános, mindenki számára hozzáférhető adat, és az egyes Felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenysége a személyes azonosítójuk alapján bárki által követhető és visszakereshető, így abból személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak. Előfordulhat, hogy a Felhasználó maga, vagy más személy felfedi egy adott Felhasználó személyazonosságát vagy egyébként másoknak lehetővé teszi személyes azonosítását és ebből kifolyólag a Szolgáltatása keretében kifejtett tevékenysége személyéhez történő kötését. A Felhasználók e-mail címüket és más adataikat is nyilvánosan elérhetővé tehetik, illetve a profiljuk bővítése során számos olyan adatot megadhatnak magukról, amelyek személyes adatnak minősülnek, így az ilyen adatok publikussá tétele – mely kizárólag az adott Felhasználó saját döntése alapján történhet meg – személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül (ugyanígy minősül a személyes adatokat tartalmazó Felhasználói Tartalmak hozzáférhetővé tétele is). Az ilyen nyilvánosságra hozatalt a Felhasználók annak tudatában teszik meg, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet (például az adott Felhasználóról nyilvánosan elérhető adatokból személyiségprofilt építhet) és hogy az ilyen visszaélések megakadályozására az Üzemeltetőnek nincs lehetősége.
  2. A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes Felhasználók adatainak felhasználásával.
  3. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás bizonyos részeit (például egyes co-branded oldalakat, adszervert) független szolgáltatók biztosítják vagy üzemeltetik. Amennyiben egy Felhasználó úgy dönt, hogy ezeket a szolgáltatásokat is igénybe veszi, és ennek keretében személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre az adott, az Üzemeltetőtől független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik.
  4. A Szolgáltatás egyes részeit (például a fórumok üzemeltetését, felmérések végzését) az Üzemeltető adott esetben kiszervezheti vagy alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A kapcsolódó cégek és személyek saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, természetesen az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes Felhasználók hozzájárulásával, a jogszabályoknak és az adott személy vagy cég saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.
  5. Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében. Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes Felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

6. Adatbiztonság

6.1 Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes Felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más Felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

6.2 Az EKT alapján az Üzemeltető a Felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a Felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.

6.3 A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító Felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót vagy jelszót haladéktalanul módosítani.

6.4 A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak használata).

7. Az érintetteket megillető jogok gyakorlása, jogorvoslat

7.1 A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználóknak lehetősége van az általuk a regisztráció során megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A Felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését is: fntudosito@sanomabp.hu. A Felhasználók jogosultak személyes adataik felhasználásáról tájékoztatást kérni az fntudosito@sanomabp.hu e-mail címen. Az Üzemeltető mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is az fntudosito@sanomabp.hu e-mail címen. A személyes azonosító és a jelszó törlése csak a Felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével egyidejűleg kérhető.

7.2 Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

8. Az Üzemeltető felelősségének kizárása

Az Üzemeltető a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

9. A Nyilatkozat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő 10. napon lép hatályba.

A Nyilatkozat utolsó módosításának időpontja:

2007. november 10.

FN TUDÓSÍTÓ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Bevezetés

1.1 Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Sanoma Media Budapest Kiadói Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.; továbbiakban: Üzemeltető), mint a www.fntudosito.hu címen a FN Tudósító név alatt üzemeltetett szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatás használata, ideértve a Szolgáltatás oldalának meglátogatását is, a jelen Szerződés és az Adatvédelmi Nyilatkozat [http://www.fntudosito.fn.hu/adatvedelem] kifejezett elfogadásának minősül.

1.2 A Szolgáltatás célja, hogy az Üzemeltető a Felhasználókat bevonja a szintén általa üzemeltetett FigyelőNet oldal hír- és tartalomgyártási folyamatába és a tág értelemben vett közéletről készült felhasználói tartalmakat megjelenítse és más Felhasználókhoz eljuttassa. Az Üzemeltető ugyanakkor a magánszférába tartozó tartalmaknak nem kíván teret adni a Szolgáltatás keretein belül.

1.3 A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett “Felhasználási Feltételek” linkre kattintva érhető el. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

1.4 A Szabályzat hatálya kiterjed minden, a www.fntudosit.hu tartomány alatt elérhetővé tett tartalomra és valamennyi Felhasználóra is (a jelen Szabályzat értelmében a Szolgáltatás regisztráció nélküli látogatói is Felhasználónak minősülnek). Felhasználó kizárólag az lehet, aki

(a) elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy

(b) 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt az Üzemeltető kérésére bármikor megfelelően bizonyítani tudja.

1.5 A Szabályzat hatálya nem terjed ki a Szolgáltatás oldalairól linkek útján vagy egyéb módon elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra, illetve az ilyen oldalakon elérhető tartalmakra. Amennyiben az Üzemeltető írásbeli értesítés folytán tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető a harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tekintetében semmilyen felelősséget nem vállal.

1.6 A Szabályzat egyes fejezetcímei csak kényelmi és hivatkozási célokat szolgálnak.

2. Regisztráció

2.1 A Szolgáltatás egyes funkciói és részei regisztráció nélkül is használhatóak, de regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás bizonyos részeihez férhetnek hozzá. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó többek között az alábbi szolgáltatásokat használhatja a Szolgáltatás keretein belül:

(a) olvashatja a többi Felhasználó által feltöltött Felhasználói Tartalmakat;

(b) profiloldalt hozhat létre;

(c) videó, hang, szöveg és kép postokat valamint ezek kombinációit töltheti fel a Szolgáltatásra; és

(d) más Felhasználók által létrehozott Felhasználói Tartalmakat kommentálhat és szavazhat rájuk.

2.2 A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat elolvasása, ismerete és elfogadása. A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen Szabályzatot.

2.3 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, vagy adatai módosítása során valótlan adatokat ad meg, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni. A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

2.4 A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó e-mail címére az Üzemeltető által elküldött link útján vagy egyéb módon aktiválhatja regisztrációját.

3. A Szolgáltatás használata

3.1 A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

(a) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

(b) a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatáson kívül;

(c) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;

(d) tilos a Felhasználók személyes és adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

4. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

4.1 A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, a Szolgáltatás nevét, márkanevét) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.

4.2 Az FN Tudósító és a [fntudosit.fn.hu] az Üzemeltető javára bejegyzett illetve bejelentett védjegyek és domain nevek. Ezen nevek – ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is – használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

5. A Felhasználói Tartalmak

5.1 A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szabályzat keretei között írásokat, filmeket, fényképeket és más, az Üzemeltető által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) oszthatnak meg egymással és a nyilvánossággal. Felhasználói Tartalomnak minősül többek között minden egyéb, a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül, például a Fórumokon közzétett vélemény, írás, értékelés és egyéb hozzászólás is.

5.2 Az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, filmek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére, vagy az egészségre káros anyagok fogyasztására buzdítással) nem sértik.

5.3 A Felhasználói Tartalmat megosztó Felhasználó köteles többek között gondoskodni arról is – és a Szolgáltatáson történő hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget – vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik

(a) a tartalom Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, ideértve nem kizárólagosan az adott Felhasználói Tartalom elkészítésében alkotó módon közreműködő, vagy az adott Felhasználói Tartalom egészének vagy valamely alkotórészének felhasználása tekintetében bármilyen engedélyezési vagy egyéb jogosultsággal rendelkező valamennyi személy, szervezet, közös jogkezelő szervezet, vagy a Felhasználói Tartalomban szereplő természetes személyek előzetes engedélyének beszerzését és a részükre esedékes bármilyen jogcímen történő díj megfizetését; és

(b) a jelen Szabályzat alapján az ilyen Felhasználói Tartalmak tekintetében az Üzemeltetőnek engedett felhasználási jog engedésére.

5.4 A Felhasználói Tartalom Szolgáltatásra történő feltöltésével a Felhasználó ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi anyagi és egyéb felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged az Üzemeltetőnek és cégcsoportjának, ideértve, nem kizárólagosan, annak tetszőleges számú és példányban történő analóg vagy digitális hordozón történő többszörözését és terjesztését, nyilvános előadását, kódolt vagy kódolatlan televíziós és rádiós sugárzását, továbbközvetítését, nyilvánossághoz közvetítését sugárzástól eltérő módon, vezeték útján vagy bármely más módon, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg, átdolgozását, reklámcélú felhasználását, kiadását. A Szerződés megszűnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása az Üzemeltető részére engedett felhasználási jogokat nem érinti. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés aláírásakor ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződés alapján az Üzemeltető által megszerzett jogosultság e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

5.5 A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására. Az egyéb Felhasználói Tartalmak eltávolítása az Üzemeltetőtől kérhető az fntudosito@sanomabp.hu e-mail címen.

6. A Szolgáltatás használatára vonatkozó tilalmak és felelősségi kérdések

6.1 A Szolgáltatás keretén belül illetve egyébként tilos többek között

(a) szerzői jogi oltalom alá eső művek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve amennyiben az adott Felhasználói Tartalmat nyilvánossághoz közvetítő Felhasználó a saját művét teszi elérhetővé, vagy a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek;

(b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentések illetve egyéb, harmadik személyek vagy az Üzemeltető jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket;

(c) jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele;

(d) olyan tények, adatok, vélemények, tartalmak vagy egyéb alkotóelemek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és értékítéletekre valamint az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak vagy válthatnak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, politikai vagy vallási ellentéteket szítanak vagy szíthatnak, egészségre ártalmas használatára bátorítanak vagy azt népszerűsítik, elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik, bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják;

(e) bűncselekményre felbújtást, vagy egyébként büntetni rendelt cselekmények vagy mulasztások elkövetésére vonatkozó felhívást tartalmazó vagy ilyeneket népszerűsítő anyagok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele;

(f) szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas, vagy egyébként pornográf tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele;

(g) a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény, vagy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény (a továbbiakban: EKT) hatálya alá tartozó reklám vagy elektronikus hirdetés megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele;

(h) bármilyen egyéb jogellenes tartalom megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele;

(i) más személyek személyes adataival való visszaélés, ideértve többek között a más személyes adataival való regisztrációt vagy más személyes adatainak az érintett engedélye nélkül történő nyilvánosságra hozatalát vagy egyéb kezelését;

(j) a Szolgáltatás bármely részének kereskedelmi célú felhasználása vagy a Szolgáltatáson kereskedelmi tevékenység folytatása, például valamely termék, márkanév vagy bolt reklámozása, népszerűsítése;

(k) sértő, gyűlöletkeltő, rasszista, vagy más személyek és közösségek személyiségi jogait, illetve egyébként jogszabályokat sértő tartalmak, információk elhelyezése vagy hozzáférhetővé tétele.

6.2 Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom a jelen Szabályzatba ütközik-e, az Üzemeltető álláspontja az irányadó. Az Üzemeltető döntése ugyanakkor nem érinti a Felhasználó törvényes jogorvoslati jogait.

6.3 A Felhasználói Tartalmakért és a Szolgáltatás használatáért – ideértve többek között a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet é egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználói Tartalmat a Szolgáltatás keretén belül hozzáférhetővé tevő vagy a Szolgáltatást használó Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás használata során vagy azzal összefüggésben elkövetett jogsértés (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) következtében, vagy egyébként a Szolgáltatás használatával összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a helytállás kötelezettsége kizárólag az adott jogsértést vagy kifogásolt cselekményt vagy mulasztást elkövető, vagy az adott Felhasználói Tartalmat megosztó Felhasználót terheli, illetve a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele, felhasználási engedély beszerzése) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen Szerződés megszűnését követően is fennáll.

7. A Szolgáltatás üzemeltetése, jogsértő tartalmak eltávolítása

7.1 A Szolgáltatás (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogsérelemért vagy a Szolgáltatás más tulajdonságaiért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető kifejezetten kizárja felelősségét a Felhasználói Tartalmak tartalmáért.

7.2 Az Üzemeltető a Szolgáltatást az EKT 2.§ lc) pontja értelmében tárhelyszolgáltatói minőségben működteti. Az Üzemeltető a Szolgáltatás tartalmát nem szűri, a Felhasználói Tartalmak között nem keres jogellenességre utaló jeleket. Az Üzemeltető jogosult bármilyen, a Szolgáltatás keretén belül hozzáférhetővé tett tartalom eltávolítására. A kifogásolt tartalom megjelölésével a Felhasználó bármikor jelezheti az Üzemeltető felé, ha megítélése szerint a Szolgáltatás keretén belül elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: fntudosito@sanomabp.hu.

7.3 Amennyiben valamely tartalom eltávolítását az EKT 13.§-ában szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás keretében kezdeményezik, az Üzemeltető minden esetben az EKT megfelelő szabályai alapján jár el, feltéve, hogy a tartalom eltávolítására irányuló felszólítás formailag és tartalmilag is maradéktalanul megfelel az EKT rendelkezéseinek. Amennyiben a felszólítás nem felel meg maradéktalanul az EKT feltételeinek (például nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak vagy közokiratnak, vagy nem tartalmazza a jogsérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét vagy meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazást) az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felszólítás késedelmes teljesítéséből eredő károkért, jogsérelemért vagy kényelmetlenségért.

7.4 Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által elérhetővé tett tartalmakat előzetes értesítés és indokolási kötelezettség nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Szolgáltatásból.

7.5 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználói Tartalmak tekintetében más Felhasználók által tett megjegyzésekért, kijelentésekért. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére vagy korlátozására.

8. Fórumok

8.1 A Szolgáltatás keretében elérhető interaktív szolgáltatások (pl. felhasználói kérdések, értékelések, vélemények, interaktív szövegablakok; a továbbiakban együttesen: Fórumok) nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. A Felhasználóknak lehetősége van egy adott tartalomról, profiloldalról vagy a Szolgáltatás más részeiről véleményt írni és azokat értékelni. Ezek az írások Felhasználó Tartalomnak minősülnek és a Szolgáltatáson megjelennek, mint publikus információ, azonban az Üzemeltető fenntartja magának a jogot azok moderálására.

8.2 Egyes Fórumokat az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja a kulturált hangnem és a Szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, Felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. Munkájuk során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani vagy más megfelelő szankciót alkalmazni. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve magatartás ellen, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megszegése esetén is.

9. A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése

9.1 Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni – ideértve azt a megoldást is, ha valamely Felhasználó valamely Felhasználói Tartalmat beépít a saját oldalába úgy, hogy az adott tartalom egy beépített lejátszó segítségével a Felhasználó saját oldalán jelenik meg – azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

(a) a Szolgáltatásra mutató linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (a továbbiakban: Linkelő Weboldal) tartalmaznia kell a Szolgáltatás logóját (Logó) ez ügyben kérjük keresse Bánfalvi Attilát az attila.banfalvi@sanomabp.hu címen.

(b) a Linkelő Weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;

(c) a Link kizárólag a Szolgáltatás valamely tartalmi elemére mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb hasonló megoldások) használata nem engedélyezett, kivéve a beépített lejátszó használatát a fentiek szerint;

(d) a Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;

(e) a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről;

(f) a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

9.2 A 9.1 pontban foglalt szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével. Ezt követően az Üzemeltető a Felhasználó részére 48 órán belül visszaigazolja a regisztráció megtörténtét, amely egyben a Felhasználó részéről a szolgáltatás megrendelésének, vagyis a szerződés kötésére vonatkozó ajánlatának elfogadását is jelenti. A Felhasználó ezt követően a visszaigazolásban szereplő adatok segítségével aktiválhatja felhasználói fiókját.

10.2 Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Az EKT 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

10.3 A jelen szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az Üzemeltető ezen felül bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén. Az Üzemeltető a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Felhasználó minden adatát a rendszerből.

10.4 Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:

(a) a Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

(b) ha a Felhasználó hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a Szolgáltatásba, mely esetben Üzemeltető automatikusan törli a Felhasználó regisztrációját, valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt;

(c) a Felhasználó halálával;

(d) a Szolgáltatás megszűnésével; és

(e) új Szabályzat érvénybe lépésével.

10.5 A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a Felhasználót a 8 napon belüli elállás joga – tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtását az Üzemeltető a Szerződés létrejöttét követően azonnal megkezdi – nem illeti meg. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a Szolgáltatás működtetése tekintetében, azt adott állapotban nyújtja.

10.6 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

10.7 A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

2007. november 10.

{* *}